Winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg. RINGANA producten kopen
Subtotaal
€ 0,00
Waardebon
Inwisselen
naar de kassa

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV)/ herroepingsinstructie (zie § 8 AV)/ Verklaring inzake bescherming persoonsgegevens (zie § 3 AV) LEVERINGSVOORWAARDEN EN -KOSTEN (zie § 4 AV)

§1. Toepasselijkheid

(1)De nu volgende algemene voorwaarden zijn onderdeel van een overeenkomst tussen RINGANA GmbH, Schloss Hartberg, Herrengasse 1, 8230 Hartberg, Oostenrijk, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Andreas Wilfinger, aldaar gevestigd, (verder vermeld als: RINGANA) en de klanten.
(2)RINGANA levert haar prestaties uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.


§ 2 Contractuele verplichtingen

(1) De presentatie van de goederen, met name op het internet, kan niet worden beschouwd als een bindend aanbod van RINGANA.

(2) De klant kan naar wens uit het aanbod uitzoeken en de artikelen door middel van de link "TOEVOEGEN" in het winkelmandje leggen. De klant kan dit winkelmandje op ieder moment weer leeghalen door het aantal uitgekozen artikelen weer terug op "0" te zetten. De wijzigingen kunnen door middel van de muis en het toetsenbord worden uitgevoerd. Door het aanklikken van de knop "NAAR DE KASSA" wordt de klant verder geleid naar een volgende pagina waar hij zich als klant kan registreren voor zover hij nog niet over toegangsgegevens beschikt of als bestaande klant kan inloggen. Hier worden gebruikersnaam benevens wachtwoord en contactgegevens ingevoerd. Na succesvolle registratie en bevestiging van het adres van levering wordt de bestelling bevestigd door de knop: "KOOPVERPLICHTING BEVESTIGEN". Door het verzenden van de bestelling gaat de klant de verplichting aan om de zich in het winkelmandje bevindende artikelen af te nemen en accepteert hij deze Algemene Voorwaarden. De voortgang van de bestelling wordt de klant onmiddellijk na het afsluiten van het bestelproces getoond. Wij slaan de bestelling en de door de klant ingevoerde bestelgegevens op.

(3) De klant wordt door middel van een e-mail over de voortgang van de bestelling geïnformeerd. Het betreft hier geen bindende aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst is pas van kracht op het moment dat een afzonderlijke leveringsbevestiging per e-mail of de artikelen zelf worden verzonden.

(4) De taal, die voor het afsluiten en het afwikkelen van deze overeenkomst gebruikt wordt, is de nederlandse taal.

§ 3 Bescherming persoonsgegevens

(1) Persoonsgebonden gegevens worden slechts dan gebruikt in zoverre de klant deze tijdens het bestel- en registratieproces vrijwillig verstrekt. Door het invullen en verzenden van een web-formulier met het doel iets te bestellen verstrekt de klant vrijwillig persoonsgebonden gegevens aan RINGANA.

(2) RINGANA maakt gebruik van de door de klant verstrekte gegevens (titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankgegevens) geheel conform de op dat moment geldende wet bescherming persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door RINGANA uitsluitend opgeslagen en verwerkt in zoverre deze door de klant op het formulier ter beschikking zijn gesteld en gebruikt deze in geen geval voor het opstellen van gebruikersprofielen.

(3) Om aan de overeenkomstverplichting te kunnen voldoen, te weten de uitlevering van de artikelen, worden de persoonsgebonden gegevens van de klanten doorgegeven aan de expediteur in zoverre deze voor de aflevering van de goederen noodzakelijk zijn. De expediteur verplicht zich ertoe deze persoonsgebonden gegevens uitsluitend conform de geldende bepalingen van de op dat moment geldende wet bescherming persoonsgegevens te gebruiken.

(4) Volgens de geldende wet bescherming persoonsgegevens heeft de klant recht op kostenloze informatie over zijn opgeslagen gegevens evenals eventueel recht op rectificatie, blokkering of vernietiging van deze gegevens. Passende verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan het e-mailadres office@ringana.com. In zoverre de opgeslagen persoonsgegevens van de klant onjuist zijn, volgt onherroepelijk een correctie conform de aanwijzing van de klant.

(5) Bovendien worden, naast de bovengenoemde wet bescherming persoonsgegevens, de gezamelijke, door klanten aan RINGANA verstrekte persoonsgegegevens zonder hun uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, nooit aan derden bekendgemaakt tenzij dit op grond van wettelijke of officiele voorschriften noodzakelijk is.

(6) Deze verklaring van bescherming persoonsgegevens is te allen tijde te vinden en in te zien op de website van RINGANA.

§ 4 Leveringsvoorwaarden / leveringskosten

(1) De levering geschiedt, tenzij hierover anders is overeengekomen, vanaf de fabriek.
Indien de klant ook de consument is, dan ligt het verzendrisico uitsluitend bij RINGANA.
Is de klant daarentegen ondernemer, dan gaat het risico over op de klant, zodra RINGANA de zending aangeboden heeft aan de expediteur, of aan de persoon of instantie die op dat moment voor het uitvoeren van de verzending verantwoordelijk is.

(2) (2) De levering geschiedt binnen 5 werkdagen, waarbij onder werkdagen maandag tot en met vrijdag wordt verstaan, met uitzondering van feestdagen. Deze termijn begint met het afsluiten van de overeenkomst en kan per land en verzendwijze varieren. Details over leveringstermijnen, verzendkosten en -wijzen van de betreffende landen vindt u op www.ringana.com onder "Verzendkosten en betalingswijzen".

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) De toegestane betalingswijzen (PayPal, overschrijving) kunt u hier inzien. Bij betaling door middel van "betaling via PayPal" volgt een overdracht van de vordering van de koopprijs aan PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"). De voor de afwikkeling van de betaling vereiste gegevens worden aan PayPal doorgegeven. Ten behoeve van het eigen kredietwaardigheidsonderzoek verschaft PayPal gegevens aan economische informatiebureaus (informatiebureaus) en ontvangt van deze informatiebureaus inlichtingen alsmede eventuele informatie aangaande kredietwaardigheid, gebaseerd op mathematisch-statistische gegevens (zogenaamde aannemelijkheidsscores en of -waarden), waarbij in deze berekening onder andere adresgegevens voorkomen. Met het verkiezen van deze betalingsmethode verklaart de klant zich akkoord met de overdracht van gegevens aan PayPal alsmede met het uitvoeren van kredietwaardigheidsonderzoek. Gedetailleerde informatie hierover en over de betreffende informatiebureaus zijn te vinden in de voorwaarden voor gegevensbescherming van PayPal die u hier kunt opvragen.

(2) Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

(3) Alle verzendkosten, in het bijzonder verpakking, transportkosten, transportverzekering en bezorging, komen, voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt, geheel voor kosten van de klant, zie § 4 (3)

(4) Eerste bestellingen van nieuwe klanten die een bedrag van €250,- overschrijden kunnen uitsluitend vooraf of onder rembours betaald worden.

(5) Wanneer een klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zelfs wanneer dit buiten de schuld van de klant is, wordt deze verplicht tot het betalen van de incassokosten alsmede een rente ter hoogte van 12,5% p. a. te betalen. Voor de vordering hiervan zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Naast de hiervoor genoemde kosten zullen voorts ook alle hieruit voortvloeiende kosten die door het incassobureau aan ons in rekening worden gebracht, en waarvan de maximale hoogte is vastgelegd in de Verordening voor het maximumtarief van incassobureaus (BGBI Nr. 141/196), ten laste komen van de in betalingsgebreke blijvende klant, in zoverre deze kosten voor een correcte en passende rechtsgang noodzakelijk zijn.

De klant wordt er bij dezen uitdrukkelijk op gewezen dat in het geval van het in gebreke blijven van betaling aan RINGANA GmbH (Ringana Kosmetik) zijn naam (inclusief vroegere namen), geslacht, adres, beroep, het openstaande saldo evenals de aanmaningsgegevens volgens § 8 Abs 3 DSG 2000 aan het Bureau Krediet Registratie, tesamen met de vorderingen van de betreffende incassobureaus, zullen worden overgedragen.


§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De artikelen zijn, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, eigendom van RINGANA.


§ 7 Garantie

(1) Ten aanzien van de garantie zijn de wettelijke bepalingen van kracht, voor zover in § 7 punt 2 tot 3 niets afwijkends is overeengekomen.

(2) De garantietermijn bedraagt 24 maanden en begint op het moment van overdracht van de artikelen indien de klant de verbruiker (consument) is.

(3) Wanneer de klant ondernemer is, dan bedraagt de garantietermijn 12 maanden vanaf het moment van overdracht van de artikelen. Er is geen sprake van verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims bij schade aan leven, lichaam, gezondheid die veroorzaakt is door opzettelijke plichtsverzaking of nalatigheid van de verkoper of door een opzettelijke plichtsverzaking of nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of leveringsmedewerker van RINGANA. Verder is er ook geen verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims bij overige schade, die voortkomt uit opzettelijke plichtsverzaking of grove nalatigheid van de verkoper of opzettelijke plichtsverzaking of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of leveringsmedewerker van RINGANA. Indien RINGANA opzettelijk een wezenlijke verdragsovereenkomst schaadt, is er evenmin sprake van verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims. Wezenlijke verdragsovereenkomsten zijn plichten die RINGANA zich naar de inhoud van de overeenkomst oplegt met als doel de vervulling van de overeenkomst, waarvan de uitvoering volgens de regels de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarvan de klant er redelijkerwijs op kan vertrouwen dat dit ook zo geschiedt. (bijv. de levering van de artikelen en de eigendomsoverdracht van de artikelen).

(4) De klant, die ondernemer is, verplicht zich de goederen onmiddellijk na levering door RINGANA, zoals dit volgens een ordelijke bedrijfsvoering te doen gebruikelijk is, te controleren en geconstateerde onregelmatigheden direct bij RINGANA te melden. Verzuimt de klant dit te melden dan worden de goederen als goedgekeurd beschouwd, dat wil zeggen dat de schade zal worden beschouwd als schade die bij onderzoek niet direct geïdentificeerd is. Als later een gebrek wordt ontdekt, moet hiervan onmiddellijk na ontdekking melding worden gemaakt. Bij verzuim hiervan worden de goederen voor wat betreft dit gebrek als goedgekeurd beschouwd. Voor wat betreft de aanspraken door de klant volstaat tijdige melding. Indien RINGANA opzettelijk het gebrek heeft verzwegen, dan kan zij zich niet meer op deze bepalingen beroepen.

§ 8 Herroepingsbepalingen

Herroepingsrecht

U heeft als verbruiker het recht om binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, deze overeenkomst te herroepen.

De termijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u benoemde derde partij, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt of heeft gekregen.

Om een beroep te doen op het herroepingsrecht moet u ons

RINGANA Kosmetik GmbH
Schloss Hartberg
Herrengasse 1
8230 Hartberg
Oostenrijk
Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-15
e-mail: office@ringana.com

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit om de overeenkomst op te zeggen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken. Gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Voor handhaving van de termijn volstaat het dat u de mededeling over het gebruikmaken van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten waaruit blijkt dat u voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en hooguit binnen veertien dagen na de dag dat wij het verzoek tot herroeping van de overeenkomst van u hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u bij deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot het moment dat wij de goederen weer terug ontvangen hebben of tot het moment dat u het verzendbewijs kunt tonen waaruit blijkt dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u het verzoek tot herroeping heeft gedaan, aan ons retour te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt gehandhaafd wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen wanneer dit waardeverlies niet door een aantoonbare hoedanigheid, eigenschap of manier van gebruik van de goederen terug te voeren is.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuur het terug.)

-Aan (naam, adres, fax, e-mail invullen)

-Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons afgesloten overeenkomst aangaande de koop van de volgende goederen (*) / de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)

-Besteld op (*) / ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en)

-Adres van de consument(en)

-Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

(1) RINGANA is, met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid alleen dan aansprakelijk wanneer deze schade het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte vervolgschade, in het bijzonder winstderving.

(2) Aansprakelijkheid is uitgezonderd bij opzettelijk of grof nalatig gedrag, of bij schade voortkomend uit verwonding van leven, lichaam en gezondheid die bij het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien was en voor de rest nog de hoogte van de voor de overeenkomst typerende doorsneeschade begrenst. Dit geldt ook voor indirecte vervolgschade, in het bijzonder winstderving.

(3) Beperking van de aansprakelijkheid van paragrafen 1 en 2 is passend en geldt ook voor de medewerkers en leveranciers van RINGANA.

(4) Aansprakelijkheidsclaims op basis van de Wet voor Productaansprakelijkheid blijven onveranderd.


§ 10 Informatie over online beslechting van geschillen

De Europese Commissie heeft per 15-02-2016 een internetplatform voor het online beslechten van geschillen heeft geinstalleerd. Dit moet het voor consumenten en ondernemers mogelijk maken om geschillen met betrekking tot online koopovereenkomsten of online dienstverleningsverdragen eenvoudig, efficient, snel en buitengerechtelijk op te lossen. Het platform is te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr
Wij geven de voorkeur aan een directe afhandeling van uw klacht en nemen niet deel aan arbitrageprocedures voor consumenten. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met office@ringana.com.

§ 11 Slotbepalingen

(1) Van kracht is de wet van de bondsrepubliek Oostenrijk met uitzondering van het UN-consumentenrecht. Verbruikers die normaal gesproken in het buitenland resideren kunnen zich onafhankelijk van de concrete keuze ook op het recht van dat land beroepen waarvan zij inwoner zijn.
(2) Plaats van levering is het hoofdkantoor van RINGANA, in zoverre de klant ook verkoper is.
(3) Alle eventuele geschillen voortkomende uit deze overeenkomst worden afgehandeld door het handelsgerechtshof in Graz (Oostenrijk), in zoverre de klant ook verkoper is.Leverings- en verzendkosten / verpakking

(1) Verzendkosten Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland

Voor bestellingen onder € 70,00* wordt €5,40 aan portokosten berekend. Bestellingen boven € 70,00* worden kosteloos verzonden. Express-Mail-Service: binnen Oosterijk kan, indien gewenst, van de RINGANA Versservice gebruikt worden gemaakt tegen een meerprijs van € 4,70. Levertijd circa 24 uur.

(2) Verzendkosten in andere landen

De voorkomende verzendkosten (tot 2 kg.) bedragen binnen de EU: bij bestellingen onder €60* wordt € 10,00 verzendkosten berekend, bij bestellingen boven €60,00 wordt € 5,00 verzendkosten berekend, bestellingen boven € 120,00 zijn vrij van verzendkosten. Uitgezonderd zijn Malta, Cyprus, evenals zowel de spaanse, portugese, franse en griekse eilanden (verzendkosten op aanvraag). Bestellingen in andere landen op aanvraag.

(3) Verpakking

Alle verakkingsmaterialen, voor zover het niet de RINGANA recyclingsactie betreft, kunnen in het normale afvalcircuit worden verwerkt. Als vulmateriaal worden maischips gebruikt die als bioafval kunnen worden verwerkt.
*Alle prijzen zijn inclusief de geldende omzetbelasting. Deze bedraagt: Voor Oostenrijk: voor cosmetica: 20 % voor voedingssupplementen: 10 % voor porto: 20 % Voor Duitsland: voor cosmetica: 19 % voor voedingssupplementen: 7 % voor porto: 19 % Voor Zwitserland: voor cosmetica: 8 % voor voedingssupplementen: 2,5 % voor porto: 8 % Voor EU-landen: voor cosmetica: 20 % voor voedingssupplementen: 10 % voor porto: 20 % Voor overige landen (niet-EU-landen): voor cosmetica: 0 % voor voedingssupplementen: 0 % voor porto: 0 %
Betaalwijzen
Levering
door heel Europa
Wij leveren in heel Europa, momenteel in 40 landen. Voer voor leveringsvoorwaarden en verzendkosten uw woonplaats in.
Mijn bestelling gaat naar:
Verzendkosten
Verzending via post
€ 5,40
vanaf € 70,00: € 0,00
Rembours
€ 9,90
vanaf € 70,00: € 4,50
Express
€ 10,10
vanaf € 70,00: € 4,70
Verzendmethodes
Verzending via post, Rembours, Express
Leveringstijden
1–5 dagen
Betaalwijzen
, Visa, Mastercard, EPS, PayPal, Sofortüberweisung, Op factuur
Valuta
Euro (€ / EUR)
Bankgegevens
RINGANA GmbH

Voor klanten uit Oostenrijk
BKS Bank
BIC: BFKKAT2K
IBAN: AT681700000185010082

Voor klanten uit Duitsland
Oberbank Bayern AG München
BIC: OBKLDEMX
IBAN: DE21701207001001199650

Voor klanten uit Zwitserland
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck, Zweigniederlassung Staad
IBAN: CH54 0852 5000 SA31 507A A
BIC/SWIFT: BTVACH22XXX
BC-Nr.: 8525
ESR-Nr.: 01-62471-9


Voor klanten uit Italië
Cassa di Risparmio
BIC: CRBZIT2B050
IBAN: IT29Q0604558220000005004370

Voor klanten uit groot-Brittannië
Commerzbank
BIC: COBAGB2X
IBAN: GB12COBA40620130722790

Voor klanten uit andere landen
BKS Bank
BIC: BFKKAT2K
IBAN: AT681700000185010082

Wachtwoord vergeten
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Vul hier het e-mailadres of klantnummer in waarmee u zich bij RINGANA.com hebt aangemeld, en vraag een nieuw wachtwoord aan.
Nu opvragen
Activeringswachtwoord toesturen
Wilt u uw toegang activeren?
Vul hier het e-mailadres of klantnummer in waarmee u zich bij RINGANA.com hebt aangemeld, en vraag uw activeringswachtwoord aan.
Nu opvragen
Abonneren op de nieuwsbrief

Door in te loggen ga ik akkoord met de AV, de Verklaring over de gegevensbescherming en de Bepalingen voor cookies en internetreclame.

Nieuwsbrief opzeggen
Vers bekroond
met het wapen van de provincie "Stiermarken".
Vers bekroond met het wapen van de provincie "Stiermarken". Voor RINGANA is het een groot compliment het wapen van de Provincie "Stiermarken" te mogen dragen. Dit wapen wordt in verbinding gebracht met traditie en innovatie. Sinds tientallen jaren worden bedrijven in Stiermarken met deze bijzondere award beloond voor hun geweldige prestaties.

"Het is een symbool voor de solidariteit van ons bedrijf met de provincie waarin we leven en werken. Het is voor ons een teken van stabiliteit en duurzaamheid." Volgens CEO en eigenaar Andreas Wilfinger, zijn deze waarden voor ons bedrijf enorm belangrijk!