Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

Voor de firma RINGANA GmbH (onderstaand “RINGANA” genaamd) is de gevoelige omgang met alle gegevens, die gebruikers tijdens hun bezoek aan de website https://www.ringana.com (onderstaand “website” genaamd) overmaken, uiterst belangrijk. De verzameling, de verwerking en het gebruik van alle gegevens gebeurt uitsluitend op basis van de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018 en de Duitse Telecommunicatiewet 2003 telkens in de geldende versie. Hierna vindt u toelichtingen bij de aard van de tijdens een bezoek aan de website verzamelde gegevens:

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website is in principe zonder registratie en zonder bekendmaking van persoonsgegevens mogelijk. Enkel en alleen de door de internetprovider van de gebruikers meegedeelde gegevens worden verzameld. Dat is het aan de gebruiker toegewezen IP-adres.

Bovendien worden slechts persoonsgegevens verzameld die door de gebruiker expliciet en vrijwillig ingevoerd worden. Een dergelijke invoer kan bv. bij de registratie van de gebruiker op de website plaatsvinden: daarbij wordt de gebruiker naar zijn/haar persoonlijke omstandigheden gevraagd en heeft hij/zij op de website de mogelijkheid, de voor de communicatie tussen RINGANA en de gebruiker doelmatige gegevens in te voeren. Daarbij gaat het om de naam van de gebruiker, het geslacht van de gebruiker, het adres en e-mailadres van de gebruiker. Telkens bij gebruikmaking van de website worden verder het IP-adres, de tijd van de gebruikmaking en geografische gegevens opgeslagen. Dergelijke informatie wordt door RINGANA uitsluitend voor het betreffende doeleinde en met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen gebruikt; een verder gaand gebruik vindt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker plaats. Tegen het gebruik van zijn/haar gegevens kan de gebruiker te allen tijde verzet aantekenen. In dit verband verwijzen wij naar onderstaande paragraaf “Gebruikersrechten”.

TOESTEMMINGSVERKLARING VAN DE GEBRUIKER: De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat RINGANA de in de vorige alinea omschreven persoonsgegevens van de gebruiker met het oog op de beschikbaarstelling van de toegang tot de diensten (gebruik van de website www.ringana.com en in het bijzonder van de online-shop voor de aankoop van Ringana-producten), die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, voor de communicatie met de gebruiker (in het bijzonder toezending van nieuwsbrieven) en voor de analyse van het gebruiksgedrag verwerkt.

De gebruiker kan zijn/haar toestemmingsverklaring met betrekking tot het recht op gegevensbescherming echter te allen tijde zonder vermelding van redenen door een schriftelijke verklaring tegenover RINGANA (office@ringana.com of aan: Ringana GmbH, Herrengasse 1, A-8230 Hartberg) herroepen, waardoor het verdere gebruik van de gegevens door RINGANA voor andere dan voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijke doeleinden ontoelaatbaar wordt.

Gebruik van cookies

Om het gebruik van de website voor de gebruiker te vergemakkelijken, maken wij gebruik van “cookies” in overeenstemming met de op het Unierecht gebaseerde en Oostenrijkse rechtstoestand (art. 5 lid 3 E-Privacy-RL (Duitse gegevensbeschermingsrichtlijn voor elektronische communicatie) alsook § 96 lid 3 TKG 2003 (Duitse Telecommunicatiewet 2003). Dat zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer achtergelaten worden terwijl u aan onze website een bezoekje brengt.
De inhoud van de door RINGANA gebruikte cookies beperkt zich tot een identificatienummer en gebruiksgegevens die geen verwijzing naar een bepaalde persoon toelaten. Gebruikers kunnen hun browser zodanig instellen, dat de toestemming van de gebruikers vóór het gebruik van een cookie gekregen moet worden of het gebruik van cookies over het algemeen geblokkeerd wordt. Gebruikmaking van de aanbiedingen is ook zonder cookies mogelijk, maar kan daardoor beperkt zijn.

Bij het gebruik van cookies met persoonsgegevens trachten wij vooraf, via de cookie-banner de actieve toestemming van de gebruiker te krijgen.

Bovendien maakt RINGANA gebruik van Google Analytics, wat eveneens door middel van “cookies” een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maakt, waarbij de tot stand gekomen gegevens in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen worden. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de gebruiker door Google vóór de overdracht verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en pas daar verkort. In opdracht van RINGANA zal Google van deze informatie gebruik maken om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en van het internet gepaard gaande diensten tegenover RINGANA te leveren. De in het kader van Google Analytics door de browser van de gebruiker overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google bijeengebracht.

De gebruiker kan de opslag van de cookies door een passende instelling in de browsersoftware verhinderen. RINGANA vestigt er de aandacht van de gebruiker op dat er in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik gemaakt kan worden. Meer gedetailleerde informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt de gebruiker op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Gebruikersrechten

De gebruiker heeft conform § 42 e.v. DSG 2018 (Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018) het recht op informatie over de over zijn/haar persoon verwerkte gegevens en het recht op correctie, schrapping en herroeping. Gelieve, om deze rechten te doen gelden, een brief te zenden aan: Ringana GmbH, Herrengasse 1, 8230 Hartberg, Österreich.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

RINGANA treft omvangrijke beschermingsmaatregelen van technische en organisatorische aard om een gegevensverlies of -misbruik, in het bijzonder door niet-geautoriseerde schrapping, systeemstoringen, onbevoegde aanpassing of overmaking van vertrouwelijke informatie te vermijden. Deze worden telkens dienovereenkomstig aan de actuele stand van de techniek aangepast.

Wijzigingen van deze gegevensbeschermingsbepalingen

Om telkens conform met de nieuwste wetten of rechtspraak te zijn, kunnen deze gegevensbeschermingsbepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers occasioneel geactualiseerd worden. De gebruikers dienen de gegevensbeschermingsbepalingen bij gelegenheid door te nemen om er op de hoogte van te blijven, hoe RINGANA de gegevens van de gebruikers beschermt en de inhoud van de website gestaag verbetert. Indien RINGANA fundamentele wijzigingen bij de verzameling, het gebruik en/of de overmaking van de door de gebruikers ter beschikking van RINGANA gestelde persoonsgegevens doorvoert, zal RINGANA de gebruikers door een duidelijke en goed zichtbare opmerking op de website daarop wijzen. Met het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens.

25.05.2018

Abonneren op de nieuwsbrief

Door mijn inschrijving ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden, de verklaring gegevensbescherming en de bepalingen voor cookies en internetreclame.

Nieuwsbrief opzeggen