cookie-notice

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Vy ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. 

Lehota štrnásť dní začína odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali, resp. prevzala tovar do vlastníctva.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás formou jasného prehlásenia (napr. poštou zaslaný list, faxom alebo e-mailom) informovať o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť  priložený vzorový formulár , čo však nie je povinné. Na dodržanie tejto lehoty stačí, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ešte pred uplynutím lehoty.

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
8295 St. Johann i. d. H.
Austria

Telefón: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
E-mail: office@ringana.com

Na vrátenie produktov použite túto adresu:

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
Ladezone C  
A-8295 St. Johann i. d. H.

Prázdne sklenené fľaštičky vráťte na nasledujúcu adresu:

RINGANA GmbH
#reuse
RINGANA Campus A 1
Ladezone C
A-8295 St. Johann i. d. H.

Dôsledky odstúpenia

Ak zrušíte túto zmluvu, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ dodávky ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) musíme okamžite splatiť a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvy čiastku vyplatiť. Spôsoby platby použité v pôvodnej transakcii zostanú pôvodné, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; v žiadnom prípade vám nebudeme za túto splátku účtovaná odmena. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste ho vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať okamžite, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar pošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Bezprostredné náklady na vrátenie nesiete vy. Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou, ktorá nie je potrebná na preskúmanie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Vzor odstúpenia, formulár

(Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a odošlite ho späť)
– Komu (zadajte meno, adresu, fax, e-mail)
– Týmto ruším/e (*) mnou/nami uzavretú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)
– Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)
– Meno spotrebiteľa/ov
– Adresa spotrebiteľa/ov
– Podpis spotrebiteľa/ľov (iba v prípade papierovej notifikácie)
– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite