cookie-notice
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) / POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA (patrz § 8 OWH) / DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (patrz § 3 OWH) / WARUNKI I KOSZTY DOSTAW (patrz § 4 OWH) 

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe warunku handlowe stanowią część każdej umowy zawartej między RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria, reprezentowanej przez dyrektora Andreasa Wilfingera, mającego swoją siedzibę pod wskazanym adresem, albo jej spółkami zależnymi lub powiązanymi (dalej: RINGANA) a klientem.

(2) RINGANA świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja towarów, w szczególności w Internecie, nie stanowi wiążącej oferty RINGANA.

(2) Klient może wybierać dowolne produkty z oferty i dodawać je do koszyka przy użyciu linka „DODAJ”. Klient może opróżnić koszyk w dowolnym momencie przez ustawienie liczby wybranych produktów na „0”. Zmiany można wprowadzać przy użyciu myszy i klawiatury. Kliknięcie przycisku „DO KASY” powoduje przekierowanie klienta na stronę, na której będzie mógł się zarejestrować, jeżeli nie ma jeszcze danych dostępowych, lub zalogować się jako istniejący klient. W tym celu należy wprowadzić nazwę i hasło użytkownika oraz dane kontaktowe. Po rejestracji i potwierdzeniu adresu dostawy operację zamawiania należy zakończyć przez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Wraz z wysłaniem zamówienia klient składa wiążącą ofertę na kupno towarów znajdujących się w koszyku i akceptuje niniejsze OWH. Informacja o wpłynięciu zamówienia jest wyświetlana dla klienta bezpośrednio po zakończeniu zamawiania.
Zamówienie i dane zamówienia wprowadzone przez klienta są przez nas przechowywane.

(3) Klient jest informowany o wpłynięciu zamówienia pocztą elektroniczną. Ta informacja nie stanowi wiążącego przyjęcia zamówienia. Umowa zostaje nawiązana dopiero wraz z wysyłką oddzielnego potwierdzenia wysłania pocztą elektroniczną lub z wysłaniem towaru. Informacje dotyczące zamówień składanych przez użytkowników w Meksyku znajdują się w warunkach handlowych na końcu niniejszego dokumentu: Warunki handlowe dotyczące stosowania depozytu zabezpieczającego.*

(4) Językiem stosowanym podczas zawarcia i realizacji umowy jest język polski.

§ 3 Deklaracja o ochronie danych osobowych

(1) RINGANA używa przekazanych przez klienta danych (imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane rachunku bankowego, adres IP, godzina dostępu i informacje przestrzenne) wyłącznie do właściwych celów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystywanie danych poza tym zakresem odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą klienta. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swoich danych.

(2) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez RINGANA wskazanych w poprzednim akapicie danych osobowych w celu umożliwienia dostępu do stanowiących przedmiot umowy usług (korzystanie z witryny internetowej www.ringang.com, a w szczególności ze sklepu internetowego w celu nabycia produktów Ringana), w celu komunikacji z klientem (w szczególności przesyłania newslettera), w celu analizowania zachowania użytkownika oraz obsługi jego zamówienia. W celu wykonywania umowy, mianowicie realizacji dostaw, dane osobowe klienta będą przekazywane spedytorowi, o ile jest to niezbędne do dostarczenia towarów. Spedytor także jest zobowiązany do wykorzystywania danych klienta wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o ochronie danych.

(3) Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę dotyczącą ochrony danych bez konieczności podawania przyczyny. Można to zrobić w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do RINGANA (RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria). W efekcie, dalsze wykorzystywanie danych przez RINGANA do celów innych niż te, które są konieczne do wykonywania umowy, będzie niemożliwe. W przypadku wyrażenia zgody, klient w każdej chwili może zażądać od RINGANA GmbH ich okazania, zmiany bądź usunięcia, a także w każdej chwili może on wycofać swą zgodę.

(4) Wgląd w treść niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz dostęp do niej jest w każdej chwili możliwy za pośrednictwem strony internetowej RINGANA.

§ 4 Warunki dostaw /koszty dostaw

(1) Dostawy są realizowane z magazynu, o ile nie ustalono inaczej na piśmie. Jeżeli klient jest konsumentem, wyłączne ryzyko wysyłki ponosi RINGANA. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, ryzyko przechodzi na klienta bezpośrednio po tym, jak RINGANA przekaże przedmiot spedytorowi lub innym osobom lub firmom wyznaczonym do realizacji wysyłki.

(2) Dostawa jest realizowana w ciągu 5 dni roboczych, przy czym jako dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. Termin zaczyna biec od momentu zawarcia umowy i może być różny w zależności od kraju i rodzaju wysyłki. Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy, kosztów i rodzajów wysyłki do obsługiwanych krajów są dostępne na stronie www.ringana.com w zakładce „Koszty wysyłki i rodzaje płatności”.

§ 5 Warunki płatności

(1) Zapewnione rodzaje wysyłki (PayPal, przelew) są dostępne tutaj. W przypadku korzystania z metody „Płatność przez PayPal“ następuje przekazanie wierzytelności z ceny kupna firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“). Dane wymagane do realizacji płatności zostają przekazane firmie PayPal. Do celów oceny wiarygodności kredytowej PayPal przekazuje dane do wywiadowni gospodarczych i otrzymuje od nich informacje, w tym informacje dotyczące wiarygodności kredytowej, opracowane z zastosowaniem metod matematyczno-statystycznych (prawdopodobieństwo lub ocena punktowa), do obliczania których są używane między innymi dane adresowe. Wraz z wyborem jednego z rodzajów płatności klient potwierdza, że wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych do firmy PayPal oraz na przeprowadzenie kontroli wiarygodności kredytowej. Szczegółowe informacje na ten temat oraz o wykorzystywanych wywiadowniach gospodarczych są zawarte w postanowieniach o ochronie danych osobowych firmy PayPal, z którymi można się zapoznać tutaj.

(2) Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy.

(3) Wszystkie koszty wysyłki, w szczególności koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia transportowego i doręczenia ponosi klient, o ile nie dokonano innych oddzielnych ustaleń.

(4) Pierwsze zamówienia złożone przez nowych klientów przekraczające wartość 250 EUR mogą być opłacane wyłącznie z góry.

(5) W przypadku opóźnienia płatności klienta, nawet jeżeli opóźnienie nie jest przez niego zawinione, klient zobowiązuje się uregulować ewentualne opłaty za monity oraz odsetki w wysokości 12,5 % na rok. W dalszej kolejności zostaje zaangażowana firma windykacyjna do odzyskania należności.

Obok wyżej wymienionych kosztów, klient, który nie wywiąże się na czas z płatności, zostanie obciążony wszelkimi kosztami firmy windykacyjnej wyszczególnionymi na wystawionej nam przez tę firmę fakturze, o ile koszty te są proporcjonalne oraz stanowią niezbędne koszty pozasądowe; maksymalną wysokość tych kosztów określa treść Rozporządzenia w sprawie stawek maksymalnych dla firm windykacyjnych (Verordnung über die Höchstsätze für Inkassoinstitute, BGBl /austriacki dziennik ustaw/ nr 141/96).
Płatności zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet odsetek i kosztów.
Niniejszym informuje się klienta, że w przypadku zwłoki w płatności RINGANA GmbH (Ringana Kosmetik) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekaże jego imię i nazwisko (łącznie z wcześniejszymi nazwiskami), płeć, adres korespondencyjny, informację o zawodzie, otwarty bilans zobowiązań oraz daty monitów do ewidencji należności z tytułu towarów i usług oraz uprawnionej do dochodzenia roszczeń firmie windykacyjnej.

Powyższe nie wpływa na korzystanie z pozostałych praw i dochodzenie pozostałych roszczeń przez firmę RINGANA.

§ 5a Bony upominkowe

Bony upominkowe to bony o wartości od 10,00 EUR do 250,00 EUR, które można nabyć na stronie www.ringana.com/gutschein/. Bony upominkowe ważne są przez 30 lat do momentu wykorzystania całej kwoty. Bony upominkowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie są oprocentowane.

W ramach realizacji zamówienia klient może dokonać płatności za pomocą ważnych bonów upominkowych, wybierając jako metodę płatności „BON”, a następnie podając kod bonu (kody bonów) i wykorzystując pełną kwotę bonu lub jej część. Różnicę pomiędzy wartością bonu a wartością zamówienia można wyrównać za pomocą innych metod płatności, o których mowa w § 5.

§ 6 Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością RINGANA do momentu uiszczenia całej płatności.

§ 7 Gwarancja

(1) W odniesieniu do gwarancji obowiązują przepisy ustawowe, o ile w § 7 ust. 2 do 3 nie dokonano innych ustaleń.

(2) Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna się wraz z przekazaniem zakupionego produktu, jeżeli klient jest konsumentem.

(3) Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, termin wynosi 12 miesięcy od przekazania produktu. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, które wynikają z celowego naruszenia obowiązków lub zaniedbania ze strony sprzedawcy albo celowego naruszenia obowiązków lub zaniedbania ze strony ustawowego przedstawiciela lub podwykonawców RINGANA, pozostaje niezmienione. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w przypadku innych szkód, które wynikają z celowego naruszenia obowiązków lub rażącego zaniedbania ze strony sprzedawcy albo celowego naruszenia obowiązków lub rażącego zaniedbania ze strony ustawowego przedstawiciela lub podwykonawców RINGANA, pozostaje niezmienione. W przypadku naruszenia przez RINGANA istotnego obowiązku umownego w wyniku zaniedbania przedawnienie roszczeń odszkodowawczych również pozostaje nienaruszone. Do istotnych obowiązków umownych należą obowiązki, któ‏re treść umowy nakłada na RINGANA w celu realizacji celu umowy, a których spełnienie
jest warunkiem należytej realizacji umowy i których dotrzymania klient ma prawo oczekiwać (np. dostawa towaru i przeniesienia własności towaru).

(4) Klient, który jest przedsiębiorcą, musi sprawdzić towar niezwłocznie po dostarczeniu przez RINGANA, o ile jest to wskazane zgodnie z typowym sposobem prowadzenia działalności, i w razie wykrycia wad zgłosić ten fakt niezwłocznie do RINGANA. Jeżeli klient nie dokona zgłoszenia, towar jest uważany za przyjęty, chyba że chodzi o wadę, która nie była wykrywalna podczas kontroli. W przypadku odkrycia takiej wady w późniejszym czasie należy dokonać zgłoszenia niezwłocznie po jej odkryciu. W przeciwnym razie towar jest uważany za przyjęty nawet mając na uwadze tą wadę. Do zachowania praw klienta wystarcza wysłanie zgłoszenia w odpowiednim terminie. W przypadku celowego przemilczenia wady RINGANA nie może się powoływać na niniejsze przepisy.

§ 8 Pouczenie o prawie do odstąpienia

Prawo do odstąpieni

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów. Prawo do odstąpienia od umowy i możliwość wymiany nie dotyczy bonów upominkowych i artykułów merchandise. 

Termin wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia umowy należy skorzystać z danych adresowych

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
A-8295 St. Johann i. d. H.

Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
e-mail: office@ringana.com

i powiadomić nas o decyzji odstąpienia od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail). Do tego celu można użyć dołączonego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane.
W celu dotrzymania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od tej umowy musimy zwrócić klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności razem z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju przesyłki niż oferowana przez nas korzystna wysyłka standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy. Zwrot jest wykonywany przy użyciu takiej samej metody płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że w indywidualnym przypadku wyraźnie ustalono inaczej; za zwrot nie jest naliczana opłata dla klienta. W przypadku płatności za pomocą bonu upominkowego otrzymasz bon upominkowy o wartości dokonanego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do momentu otrzymania towarów lub otrzymania od klienta potwierdzenia wysyłki towarów zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Klient musi odesłać lub przekazać towary niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli klient odeśle towary przed upływem terminu czternastu dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.
Za ewentualną utratę wartości klient ponosi koszt tylko wtedy, jeżeli ta utrata wartości nie wynika z obchodzenia się z towarem niezbędnego do sprawdzenia właściwości, cech i działania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go)
– Do (wprowadzić imię i nazwisko, adres, faks, e-mail)
– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas umowy dotyczącej kupna następujących towarów (*) / realizacji następującej usługi (*)
– Zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)
– Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów
– Adres konsumenta/konsumentów
– Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku oświadczenia w formie papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Z wyjątkiem narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia RINGANA odpowiada wyłącznie za szkody, które zostały spowodowane celowo lub przez rażące zaniedbanie. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, a w szczególności utraty zysków.

(2) Z wyjątkiem celowego postępowania lub rażącego zaniedbania albo szkód spowodowanych przez narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, odpowiedzialność jest ograniczona do typowej wysokości przewidywalnej przy zawieraniu umowy, a w pozostałych przypadkach do średniej wysokości typowej dla rodzaju umowy. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, a w szczególności utraty zysków.

(3) Ograniczenia odpowiedzialności opisane w akapitach 1 i 2 obowiązują odpowiednio również na korzyść pracowników i podwykonawców RINGANA.

(4) Roszczenia dotyczące odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkty pozostają nie naruszone.

§ 10 Informacje o internetowym rozstrzyganiu sporów

Komisja europejska utworzyła 15.02.2016 r. platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma jest przeznaczona do prostego, skutecznego, szybkiego i pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a sprzedawcami w związku z umowami kupna lub umowami o świadczeniu usług zawartymi przez Internet. Platforma jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr .
Preferujemy bezpośrednie wyjaśnianie spraw i nie bierzemy udziału w procedurach rozstrzygania sporów konsumenckich. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem office@ringana.com.

§ 11 Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo Republiki Austrii z z wykluczeniem przepisów UN dotyczących sprzedaży. Konsumenci przebywający za granicą mogą się powoływać niezależnie od wyboru konkretnego prawa również na prawo państwa, które jest miejscem ich zamieszkania.

(2) Miejscem realizacji jest siedziba RINGANA, jeżeli klient jest przedsiębiorcą.

(3) W sprawie wszelkich sporów wynikających z tej umowy jurysdykcję sprawuje sąd gospodarczy w Graz, jeżeli klient jest kupcem.

* Warunki handlowe dotyczące stosowania depozytu zabezpieczającego

Niniejsze Warunki handlowe uzupełniają Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Ringana, S. de R.L. de C.V. w odniesieniu do środków, które klienci w Meksyku płacą Ringana, S. de R.L. de C.V. w przypadku składania zamówienia zakupu lub zamówienia na produkty za pośrednictwem strony internetowej Ringana.

Klient wpłaca środki odpowiadające cenie zamówionych produktów, w tym obowiązujących podatków, jako depozyt zabezpieczający, przy czym Ringana, S. de R.L. de C.V. zobowiązuje się do ich nieodpłatnego przechowywania do czasu nabycia przez tę spółkę własności produktów w odniesieniu do jej udziału znajdującego się za granicą („Data nabycia”).

W dacie nabycia Ringana, S. de R.L. de C.V. przeznaczy środki wpłacone przez Klienta jako zabezpieczenie płatności ceny zakupu odpowiednich towarów, w tym podatki należne w wyniku sprzedaży towarów, co spowoduje zawarcie umowy kupna pomiędzy Ringana, S. de R.L. de C.V. a Klientem dotyczącą odpowiednich towarów i przeniesienie ich własności z Ringana, S. de R.L. de C.V. na Klienta, zgodnie z obowiązującym meksykańskim federalnym kodeksem cywilnym i kodeksem handlowym.

Jeśli nabycie towarów przez Ringana, S. de R.L. de C.V. będzie niemożliwe, tak że nie będą one mogły zostać odsprzedane Klientowi, Ringana S. de R.L. de C.V. poinformuje o tym odpowiedniego Klienta i przekaże kwotę depozytu zabezpieczającego z powrotem Klientowi.

Ważne informacje o naszych produktach

Efekty stosowania naszych produktów mogą być różne. Należy wziąć pod uwagę, że skuteczność każdego produktu zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj skóry, klimat, pocenie się, wiek, trądzik i inne. W niektórych przypadkach produkty mogą zdecydowanie pomóc przeciwdziałać oznakom starzenia lub osiągnąć określony efekt dzięki określonym właściwościom.

13.10.2023

ringana-vue
ringana-vue