cookie-notice

Pouczenie o prawie do odstąpienia

Pouczenie o prawie do odstąpienia

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów. 

Termin wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia umowy należy skorzystać z danych adresowych

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
8295 St. Johann i. d. H.
Austria

Telefon: +43 (0)3332 / 61550
Faks: +43 (0)3332 / 61550-1015
E-Mail: office@ringana.com

i powiadomić nas o decyzji odstąpienia od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail). Do tego celu można użyć dołączonego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane.
W celu dotrzymania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

W celu odsyłki produktów proszę skorzystać z następującego adresu:

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
Ladezone C  
A-8295 St. Johann i. d. H.

Puste pojemniki szklane prosimy odesłać na adres:

RINGANA GmbH
#reuse
RINGANA Campus A 1
Ladezone C
A-8295 St. Johann i. d. H.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od tej umowy musimy zwrócić klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności razem z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju przesyłki niż oferowana przez nas korzystna wysyłka standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy. Zwrot jest wykonywany przy użyciu takiej samej metody płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że w indywidualnym przypadku wyraźnie ustalono inaczej; za zwrot nie jest naliczana opłata dla klienta. Możemy odmówić zwrotu do momentu otrzymania towarów lub otrzymania od klienta potwierdzenia wysyłki towarów zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Klient musi odesłać lub przekazać towary niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli klient odeśle towary przed upływem terminu czternastu dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.
Za ewentualną utratę wartości klient ponosi koszt tylko wtedy, jeżeli ta utrata wartości nie wynika z obchodzenia się z towarem niezbędnego do sprawdzenia właściwości, cech i działania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go)
– Do (wprowadzić imię i nazwisko, adres, faks, e-mail)
– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas umowy dotyczącej kupna następujących towarów (*) / realizacji następującej usługi (*)
– Zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)
– Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów
– Adres konsumenta/konsumentów
– Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku oświadczenia w formie papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić