cookie-notice

VOP

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) / POUČENIE O ODVOLANÍ (pozri § 8 VOP) / VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (pozri § 3 VOP) / DODACIE PODMIENKY A TROVY (pozri § 4 VOP)

§ 1 Rozsah platnosti

(1) Nasledujúce obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy medzi RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria, v zastúpení jej jednateľa pána Andreasa Wilfingera, so sídlom práve tu (nasledovne: RINGANA) a zákazníka.

(2) RINGANA poskytuje svoje služby výlučne na základe týchto zmluvných obchodných podmienok.

§ 2 Uzavretie zmluvy

(1) Prezentácia tovaru, najmä na internete, ešte nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku spoločnosti RINGANA.

(2) Zákazník si môže podľa želania vybrať z ponuky a pridať tovar do košíka pomocou odkazu „PRIDAŤ“. Zákazník môže nákupný košík kedykoľvek vyprázdniť nastavením počtu vybraných produktov na “0”. Zmeny je možné vykonať pomocou myši a klávesnice. Kliknutím na tlačidlo „K PLATBE“ bude zákazník presmerovaný na stránku, na ktorej sa môže zaregistrovať ako zákazník, ak ešte nemá prístupové údaje alebo sa môže prihlásiť ako existujúci zákazník. K tomu sa zadáva užívateľské meno a heslo, ako aj kontaktné údaje. Po registrácii a potvrdení dodacej adresy je proces objednávky ukončený stlačením tlačidla „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ“. Zákazník zadaním objednávky urobí záväznú ponuku na kúpu tovaru v nákupnom košíku a akceptuje tieto VOP. Prijatie objednávky sa zákazníkovi zobrazí ihneď po dokončení procesu objednávky.
Uložíme vašu objednávku a zadané údaje o objednávke.

(3) O prijatí objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu. Nejde o záväzné prijatie objednávky. Zmluva sa uzavrie iba vtedy, keď sa e-mailom zašle osobitné potvrdenie o odoslaní objednávky alebo keď sa tovar expeduje.

(4) Jazyk, ktorý sa používa na uzavretie a spracovanie tejto zmluvy, je nemčina

§ 3 Zásady ochrany osobných údajov

(1) RINGANA používa údaje poskytnuté zákazníkom (meno, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, bankové údaje, IP adresa , čas použitia a geodáta) výlučne na príslušný účel a v súlade s uplatniteľnými zákonnými požiadavkami ustanovenia; ďalšie použitie je možné iba s výslovným súhlasom zákazníka. Zákazník môže kedykoľvek proti použitiu svojich údajov namietať.

(2) Zákazník výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť RINGANA môže používať osobné údaje zákazníka uvedené v predchádzajúcom odseku na účely poskytnutia prístupu k zmluvným službám (použitie webovej stránky www.ringang.com a najmä internetového obchodu na nákup výrobkov Ringana), spracované na komunikáciu so zákazníkom (najmä zasielanie noviniek), na analýzu správania sa pri používaní a na spracovanie jeho objednávky. Na účely splnenia zmluvy, konkrétne dodania, sa osobné údaje zákazníka odovzdajú prepravcovi, pokiaľ je to potrebné na dodanie tovaru. Dopravca je povinný používať osobné údaje zákazníka iba v súlade s ustanoveniami platného zákona o ochrane osobných údajov.

(3) Zákazník však môže kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane osobných údajov bez uvedenia dôvodov písomným vyhlásením spoločnosti RINGANA (RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria), v dôsledku čoho je ďalšie používanie údajov spoločnosťou RINGANA zakázané na iné účely ako tie, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy. V prípade súhlasu si môže zákazník kedykoľvek vypýtať, zmeniť alebo vymazať uložené údaje od spoločnosti RINGANA GmbH a kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

(4) Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je možné kedykoľvek zobraziť a získať na webovej stránke RINGANA.

§ 4 Dodacie podmienky / Trovy

(1) Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, dodávka je dodaná zo skladu. Ak je zákazník spotrebiteľom, riziko za prepravu znáša výlučne RINGANA. Ak je však zákazník podnikateľom, riziko prechádza na zákazníka hneď, ako RINGANA doručí zásielku špeditérovi alebo osobe, poprípade inštitúcii, ktorá je inak zodpovedná za odoslanie zásielky.

(2) Dodanie sa uskutoční do 5 pracovných dní, pričom pracovné dni sú pondelok až piatok, s výnimkou sviatkov. Obdobie začína uzavretím zmluvy a môže sa líšiť v závislosti od krajiny a spôsobu prepravy. Podrobnosti o dodacích lehotách, trovách a druhoch dodaných krajín nájdete na stránke www.ringana.com v časti „Náklady na dopravu a spôsoby platby“.

§ 5 Platobné podmienky

(1) Tu nájdete spôsoby platby (PayPal, bankový prevod). Pri platbe uskutočnenej prostredníctvom „Platba cez službu PayPal“ sa nárok na kúpnu cenu prevedie na spoločnosť PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“). Údaje potrebné na spracovanie platby sa prenášajú na PayPal. Na účely vlastnej kontroly bonity PayPal prenáša údaje do obchodných informácií (informačné kancelárie) a prijíma od nich informácie, ako aj informácie o úverovej spôsobilosti založené na matematicko-štatistických metódach (pravdepodobnostné alebo hodnoty skóre), ktorých adresy sú zahrnuté do výpočtu. Výberom uvedeného spôsobu platby zákazník súhlasí s prenosom údajov do PayPal a vykonaním bonitných kontrol. Podrobné informácie o tomto a použitých informačných kanceláriách nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov v PAyPal, ku ktorým máte prístup tu.

(2) Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

(3) Všetky náklady na prepravu, najmä náklady na balenie, prepravu, poistenie prepravy a dodávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, znáša zákazník.

(4) Objednávky od zákazníkov po prvýkrát, ktorí presahujú 250 EUR, sa môžu prebehnúť iba platbou vopred.

(5) V prípade, ak zákazník mešká s platbou, aj keď je to jeho bez zavinenia, zaväzuje sa uhradiť vzniknuté poplatky a úroky za pripomienky vo výške 12,5% V dôsledku toho je inkasný inštitúcia poverená vymáhaním pohľadávok.

Okrem vyššie uvedených nákladov znáša všetky náklady, ktoré vznikli inkasnej inštitúcii pri vymáhaní pohľadávok a ktoré sú fakturované, z ktorých maximálna výška vyplýva z nariadenia o maximálnych sadzbách pre inkasné inštitúcie na vymáhanie pohľadávok (Spolková zbierka zákonov č. 141/96), znáša zákazník, ktorý je v zavinený s platbou, pokiaľ sú tieto náklady primerané a potrebné pre príslušné právne kroky. Platby sa najprv započítavajú do úrokov a nákladov. Zákazníkovi sa týmto výslovne oznamuje, že v prípade omeškania platby na spoločnosť RINGANA GmbH (Ringana Kosmetik) sa uvedie meno (vrátane predchádzajúcich mien), pohlavie, adresa, povolanie, otvorený zostatok a údaje o upomienkach v súlade s článkom 6 ods. GDPR do obchodného úverového registra a inkasných inštitúciách na vymáhanie pohľadávok oprávnených uplatňovať pohľadávky.

Toto nemá vplyv na uplatnenie ďalších práv a nárokov spoločnosti RINGANA.

§ 5a Darčekové poukážky

Darčekové poukážky sú poukážky v hodnote od 10,00 EUR do 250,00 EUR, ktoré je možné kúpiť na adrese www.ringana.com/gutschein/. Darčekové poukazy sú platné 30 rokov až do vyčerpania kreditu. Darčekové poukážky sa nevymieňajú za hotovosť a neúročia. Zákazník môže v rámci procesu objednávky platiť platnými darčekovými poukážkami tak, že ako spôsob platby zvolí „POUKÁŽKA“, zadá kód (kódy) a celú jej hodnotu alebo časť k jeho objednávke. Akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou poukážky a objednávkou je možné vyriešiť platobnými metódami uvedenými vyššie v § 5.

§ 6 Ponechanie vlastníctva

Tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti RINGANA až do úplného zaplatenia.

§ 7 Záruka

(1) Na záruku sa vzťahujú zákonné ustanovenia, pokiaľ sa v § 7 ods. 2 až 3 nedohodne inak.

(2) Záručná doba je 24 mesiacov a začína sa dodaním zakúpeného tovaru, ak je zákazník (konzument) spotrebiteľom.

(3) Ak je zákazníkom podnikateľ, lehota je 12 mesiacov od doručenia veci. Premlčacia lehota pre nároky na náhradu škody v prípade ujmy na živote, tele, zdraví, ktorá je založená na úmyselnom alebo nedbalom porušení povinností zo strany predávajúceho alebo na úmyselnom alebo nedbalom porušení povinností zákonným zástupcom alebo zástupcom spoločnosti RINGANA, zostáva nedotknutá. Okrem toho ostáva nedotknutá premlčacia lehota pre nároky na náhradu škody za iné škody, ktoré vzniknú úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinnosti zo strany predávajúceho alebo úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinností zo strany právneho zástupcu alebo zástupcu spoločnosti RINGANA. Ak RINGANA z nedbalosti poruší podstatný zmluvný záväzok, premlčacia lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody zostáva nedotknutá. Významné zmluvné záväzky sú záväzky, ktoré zmluva ukladá spoločnosti RINGANA v súlade s jej obsahom, aby sa dosiahol účel zmluvy, ktorej splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na splnenie ktorého sa môže zákazník pravidelne spoľahnúť (napr. Dodanie tovaru a obstaranie vlastníctva tovaru).

(4) Zákazník, ktorý je podnikateľom, musí tovar skontrolovať ihneď po dodaní spoločnosťou RINGANA, pokiaľ je to možné v rámci bežného podnikania, a ak sa zistí vada, musí to okamžite oznámiť spoločnosti RINGANA. Ak zákazník neoznámi, má sa za to, že tovar bol schválený, pokiaľ nejde o vadu, ktorá nebola zistiteľná počas kontroly. Ak sa takáto chyba objaví neskôr, musí sa o tom informovať okamžite po zistení. V opačnom prípade sa tovar považuje za schválený aj s vzhľadom na túto vadu. Včasné odoslanie oznámenia je dostatočné na zachovanie práv zákazníka. Ak spoločnosť RINGANA zlomyseľne zakryla chybu, nemôže sa odvolať na tieto predpisy.

§ 8 Podmienky na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Vy ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Právo na odvolanie a výmenu sa nevzťahuje na darčekové poukážky a merchandise.

Lehota štrnásť dní začína odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali, resp. prevzala tovar do vlastníctva.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
A-8295 St. Johann i. d. H.

Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
e-mail: office@ringana.com

nás formou jasného prehlásenia (napr. poštou zaslaný list, faxom alebo e-mailom) informovať o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť  priložený vzorový formulár , čo však nie je povinné.
Na dodržanie tejto lehoty stačí, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ešte pred uplynutím lehoty.

Dôsledky odstúpenia

Ak zrušíte túto zmluvu, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ dodávky ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) musíme okamžite splatiť a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvy čistku vyplatiť. Spôsoby platby použité v pôvodnej transakcii zostanú pôvodné, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; v žiadnom prípade vám nebudeme za túto splátku účtovaná odmena. Pri platbe prostredníctvom darčekového poukazu dostanete darčekový poukaz, ktorý sa rovná splátke. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že ste ho vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať okamžite, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar pošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.
Bezprostredné náklady na vrátenie nesiete vy.
Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou, ktorá nie je potrebná na preskúmanie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Vzor odstúpenia, formulár

(Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a odošlite ho späť)
– Komu (zadajte meno, adresu, fax, e-mail)
– Týmto ruším/e (*) mnou/nami uzavretú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)
– Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)
– Meno spotrebiteľa/ov
– Adresa spotrebiteľa/ov
– Podpis spotrebiteľa/ľov (iba v prípade papierovej notifikácie)
– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

§ 9 Obmedzenie zodpovednosti

(1) S výnimkou zranenia na živote, tele a zdraví je spoločnosť RINGANA zodpovedná iba za škody, ktoré možno pripísať úmyselnému alebo hrubo nedbanlivému správaniu. Platí to aj pre nepriame následné škody, ako napríklad ušlý zisk.

(2) S výnimkou prípadu úmyselného alebo hrubo nedbanlivého konania alebo poškodenia spôsobeného na živote, tele a zdraví je zodpovednosť obmedzená na škodu obvykle predvídateľnú v čase uzavretia zmluvy a jej výšku na priemernú škodu typickú pre zmluvu. Platí to aj pre nepriame následné škody, ako napríklad ušlý zisk.

(3) Obmedzenia zodpovednosti uvedené v odsekoch 1 a 2 platia aj v prospech zamestnancov a pomocných síl spoločnosti RINGANA.

(4) Nároky na zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostávajú nedotknuté.

§ 10 Informácie o riešení online sporov

Európska komisia 15.02.2016 zriadila internetovú platformu na riešenie online sporov. Účelom je umožniť spotrebiteľom a maloobchodníkom urovnávať spory v súvislosti so zmluvami o online predaji alebo so zmluvami o online službách jednoducho, efektívne, rýchlo a mimosúdne. Platforma je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr
Preferujeme priame objasnenie vašich obáv a nezúčastňujeme sa na konaniach pre urovnania sporov medzi spotrebiteľmi. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese office@ringana.com.

§ 11 Záverečné ustanovenia

(1) Na vylúčenie obchodného práva OSN sa uplatňuje právo Spolkovej republiky Rakúsko. Bez ohľadu na konkrétnu voľbu práva sa spotrebitelia s obvyklým pobytom v zahraničí môžu tiež spoľahnúť na právo krajiny, v ktorej majú bydlisko.

(2) Miestom plnenia je sídlo RINGANA za predpokladu, že zákazník je obchodník.

(3) Súd v Grazi, ktorý vykonáva obchodnú jurisdikciu, je zodpovedný za všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, ak je zákazníkom obchodník.

12.02.2020